Τι είναι το "procura speciale" και γιατί να με ενδιαφέρει;

Μέρος της σειράς «Αγορά ακινήτων στην Ιταλία: Ερωτήσεις και Απαντήσεις».
Μέρος της σειράς «Αγορά ακινήτων στην Ιταλία: Ερωτήσεις και Απαντήσεις».

Στο δίκαιο είναι δυνατόν να αναθέσει κανείς τη διαχείριση των υποθέσεών του, ή μέρους των υποθέσεών του, σε άλλον, μέσω ενός νομικού εργαλείου που ονομάζεται πληρεξούσιο. Στο ιταλικό νομικό σύστημα, αυτό ονομάζεται procura. Μια περιορισμένη πληρεξουσιότητα, που περιορίζει το πεδίο στο οποίο μπορεί κάποιος να ενεργεί για λογαριασμό κάποιου άλλου, ονομάζεται procura speciale, ειδική με την έννοια του περιορισμένου.

Γιατί είναι χρήσιμο το procura speciale

Κατά την αγορά ή την πώληση ακινήτου, ο αγοραστής ή ο πωλητής μπορεί να θεωρήσει ανέφικτο να διεκπεραιώσει αυτοπροσώπως ορισμένες διατυπώσεις, όπως η παρουσία στο κλείσιμο (ολοκλήρωση, μεταβίβαση τίτλου, μεταβίβαση).

Μπορεί να υπάρξουν και άλλες φορές που ένα ακίνητο έχει πολλούς ιδιοκτήτες, όπως συμβαίνει συχνά όταν μέλη της οικογένειας κληρονομούν μαζί ένα ακίνητο και λαμβάνεται απόφαση από τους διάφορους ιδιοκτήτες να απλουστευθεί σημαντικά η διαδικασία πώλησης με τον επίσημο διορισμό ενός προσώπου που θα εκπροσωπεί τα συμφέροντα ενός και όλων. Μια τέτοια κατάσταση είναι πολύ πιο ελκυστική για έναν δυνητικό αγοραστή, ο οποίος μπορεί κάλλιστα να αποθαρρυνθεί να σπαταλήσει χρόνο κάνοντας προσφορά για ένα ακίνητο εάν υπάρχουν 3 ή 4 άτομα που πρέπει να συμφωνήσουν. Οι πωλητές μπορεί να γνωρίζουν ότι είναι όλοι "σύμφωνοι" για την πώληση, αλλά ο αγοραστής σίγουρα όχι.

Σε άλλες περιπτώσεις ένας αγοραστής ή πωλητής, αν και έχει σώας τας φρένας, μπορεί να μην επιθυμεί την ταλαιπωρία και το άγχος της εκτέλεσης ενός τόσο σημαντικού έργου και να επιθυμεί να το αναθέσει στα χέρια κάποιου άλλου.

Μια πληρεξουσιότητα μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη όταν ένα άτομο πρέπει να εκτελέσει νομικές συναλλαγές σε μια ξένη γλώσσα που δεν καταλαβαίνει. Αντί να χρειάζεται να μεταφράσει μυριάδες έγγραφα, ο ενδιαφερόμενος θα επιλέξει να αναθέσει σε κάποιον άλλον που γνωρίζει τη γλώσσα να κάνει τα πάντα για λογαριασμό του.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα νομικά έγγραφα στην Ιταλία πρέπει να είναι ιταλικά. Τα δημόσια έγγραφα σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές μπορεί να είναι στα ιταλικά ή/και στην τοπική γλώσσα, π.χ. στα γερμανικά στο Südtirol.

Τι περιέχει το procura speciale

Ως έγγραφο, μια procura speciale περιλαμβάνει στοιχεία για την αναγνώριση του προσώπου ( "dominus") ή των προσώπων που εξουσιοδοτούν ένα τρίτο πρόσωπο "procurator" να ενεργήσει προς όφελός τους, για λογαριασμό τους, καθώς και τα στοιχεία του προσώπου που θα ολοκληρώσει το έργο ή τα έργα. Τα στοιχεία αυτά θα περιλαμβάνουν τα πλήρη νόμιμα ονόματα, συμπεριλαμβανομένων των μεσαίων ονομάτων, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, τον τρέχοντα τόπο διαμονής τους. Σημειώστε ότι στην Ιταλία οι γυναίκες διατηρούν νόμιμα τα πατρικά τους ονόματα.

Το περιορισμένο πληρεξούσιο θα ορίζει το έργο ή τα καθήκοντα που πρόκειται να ανατεθούν. Το άρθρο 1708 του αστικού κώδικα ορίζει ότι η παροχή εξουσιοδότησης για την ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης πράξης περιλαμβάνει όλες τις άλλες πράξεις που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της πράξης. Στην περίπτωση αγοράς ή πώλησης συγκεκριμένου ακινήτου, το procura speciale θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον αδιαμφισβήτητο προσδιορισμό του ακινήτου, όπως η φυσική διεύθυνση και οι συντεταγμένες catasto ( κτηματολόγιο ): foglio, particella αλλιώς mappale) και subalterno (αριθμός σελίδας, αγροτεμαχίου και υποστατικού/μονάδας).

Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου, θα πρέπει να σημειωθεί μια μέγιστη τιμή. Σε περίπτωση πώλησης, σημειώνεται η ελάχιστη τιμή.

Πρέπει να είναι γραπτή και να υπογράφεται ενώπιον δημόσιου λειτουργού

Το περιορισμένο πληρεξούσιο για την αγορά ή την πώληση κατοικίας στην Ιταλία πρέπει να είναι γραπτό. Η υπογραφή πρέπει να βεβαιώνεται από ένα notaio ή από δημόσιο υπάλληλο (π.χ. πρόξενο σε ιταλικό προξενείο, δημοτικό υπάλληλο ιταλικής πόλης ή κωμόπολης) και να επαληθεύεται η ταυτότητα των υπογραφόντων. Αυτό εξασφαλίζει ότι κανένα από τα μέρη δεν μπορεί αργότερα να αποκηρύξει το έγγραφο για οποιονδήποτε λόγο. Ο συμβολαιογράφος ή ο δημόσιος υπάλληλος θα ζητήσει από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που παρέχουν το πληρεξούσιο να επιβεβαιώσουν ότι κατανοούν τις εξουσίες που τους αναθέτουν και ότι η μεταβίβαση της εξουσίας αντιπροσωπεύει την ελεύθερη βούλησή τους. Ο/οι υπογράφων/ουσες πρέπει επίσης να είναι σώας τας φρένας. Πρέπει να είναι σαφές ποιος είναι ο δημόσιος υπάλληλος που βεβαιώνει την πληρεξουσιότητα και το έγγραφο πρέπει να φέρει ημερομηνία.

Ιταλοί πολίτες εκτός Ιταλίας

Οι Ιταλοί πολίτες στο εξωτερικό μπορούν να ζητήσουν από έναν Ιταλό πρόξενο να βεβαιώσει την υπογραφή, εκτός από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Λετονία. Στις χώρες αυτές το ιταλικό προξενείο δεν προσφέρει πλέον υπηρεσίες notaio, με την αιτιολογία ότι οι τοπικοί νομικοί συμβολαιογράφοι μπορούν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη. Το τοπικό notaio θα θέλει να διασφαλίσει ότι το πρόσωπο που υπογράφει το πληρεξούσιο κατανοεί το περιεχόμενο αυτού που κάνει και πιθανότατα θα ζητήσει νομική μετάφραση του εγγράφου πληρεξουσίου στην τοπική γλώσσα, κάτι που είναι δαπανηρό και χρονοβόρο.

Μη Ιταλοί πολίτες εκτός Ιταλίας

Οι μη Ιταλοί πολίτες θα πρέπει να ακολουθήσουν την τοπική διαδικασία για την ανάθεση πληρεξουσιότητας, διασφαλίζοντας ότι η τοπική διαδικασία θα περιλαμβάνει τα ελάχιστα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για να είναι έγκυρο το έγγραφο στην Ιταλία. Συμβουλευτείτε έναν notaio στην Ιταλία για να κατανοήσετε καλύτερα τι απαιτείται για να διασφαλίσετε ότι η τοπικά εκδοθείσα πληρεξουσιότητα θα είναι αποδεκτή για χρήση στην Ιταλία. Λάβετε υπόψη ότι ο τοπικός υπάλληλος μπορεί κάλλιστα να θέλει μετάφραση του εγγράφου για το οποίο βεβαιώνει την υπογραφή, εάν δεν μιλάει ιταλικά. Σε πολλές χώρες, αλλά όχι σε όλες, είναι απαραίτητο να "νομιμοποιηθεί" το πληρεξούσιο για χρήση στην Ιταλία με την απόκτηση "apostille".

Ποιος στην Ιταλία συντάσσει το πληρεξούσιο για την πώληση ή την αγορά ακινήτου;

Για την αγορά ή την πώληση ενός σπιτιού στην Ιταλία, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ζητήσει από ένα notaio να συντάξει το procura speciale με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες όσον αφορά τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και το ακίνητο. Εναλλακτικά, ένας ιταλός δικηγόρος που γνωρίζει καλά τα θέματα ακίνητης περιουσίας (πολλοί δεν γνωρίζουν, αυτό είναι συνήθως η σφαίρα του notaio στο νομικό σύστημα του αστικού κώδικα) θα μπορούσε να συντάξει ένα procura speciale.

Να εγγραφεί ή να μην εγγραφεί, αυτό είναι το ερώτημα.

Το περιορισμένο πληρεξούσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μία νομική πράξη εάν δεν έχει καταχωρηθεί, καθώς πρέπει να ενσωματωθεί στην πράξη. Δεν είναι δυνατή η παραπομπή σε προγενέστερη πράξη που την περιλαμβάνει ούτε η αντιγραφή της.

Εάν το περιορισμένο πληρεξούσιο έχει καταχωρηθεί, το πρωτότυπο παραμένει στο notaio που το καταχώρισε και ο οποίος εκδίδει αντίγραφα όπως απαιτείται. Ένα καταχωρημένο πληρεξούσιο κοστίζει περισσότερο, αλλά είναι πιο ευέλικτο.

Λήξη και δυνατότητα ανάκλησης

Ένα περιορισμένο πληρεξούσιο λήγει κανονικά με τον θάνατο ενός προσώπου ή εάν ανακληθεί ρητά. Ένα πληρεξούσιο μπορεί να καταστεί αμετάκλητο, ακόμη και αν το πρόσωπο χάσει τον έλεγχο των διανοητικών του ικανοτήτων (διαρκές ή διαρκή πληρεξούσιο). Αυτό αποτελεί πλεονέκτημα κατά τη διαπραγμάτευση μιας πώλησης ακινήτου, καθώς τα μέρη έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι της μεταβολής των συνθηκών.

❖ ❖ ❖

Τα παραπάνω προσφέρονται ως γενική καθοδήγηση χωρίς εγγύηση. μπορεί να έχουν συμβεί αλλαγές από τότε που γράφτηκε. Συμβουλευτείτε τους κατάλληλους ειδικευμένους επαγγελματίες σχετικά με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας πριν κάνετε οποιαδήποτε αγορά ακινήτων.

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Sean Michael Carlos

Ο Σον Μάικλ Κάρλος μεγάλωσε στο Rhode Island των ΗΠΑ. Σπούδασε στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία πριν εγκατασταθεί στην Ιταλία, όπου ζει για περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια, σε τρεις διαφορετικές περιοχές.

Ο Σον είναι αδειούχος κτηματομεσίτης στην Ιταλία με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στον τομέα και θα ήθελε πολύ να επικοινωνήσει μαζί σας αν θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε ακίνητα στην Ιταλία.

Επαγγελματική βοήθεια διαθέσιμη

Επιλεγμένα ακίνητα προς πώληση

Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα tablet (καλύτερο) ή υπολογιστή (notebook, desktop) για να δείτε τις εικονικές περιηγήσεις. Η οθόνη του κινητού τηλεφώνου είναι πολύ μικρή για να προβάλει βέλτιστα τις σκηνές και να επωφεληθεί από όλες τις δυνατότητες περιήγησης, όπως η πλοήγηση σε κάτοψη. Εάν διαθέτετε μόνο ένα κινητό τηλέφωνο, συνιστούμε την προβολή εικονικών περιηγήσεων οριζόντια, όχι κάθετα, σε λειτουργία πλήρους οθόνης.